Transform IAS Academy

Prelims 2016 Paper-1 TIA

Prelims 2016 Paper-2 TIA

Kannada 2016 Qualifying TIA

English 2016 Qualifying TIA

Essay 2016 TIA

Mains 2016 General Studies P1 TIA

Mains 2016 General Studies P2 TIA

Mains 2016 General Studies P3 TIA

Mains 2016 General Studies P4 TIA