Transform IAS Academy

Prelims 2017 Paper-1 TIA

Prelims 2017 Paper-2 TIA

Kannada 2017 Qualifying TIA

English 2017 Qualifying TIA

Essay 2017 TIA

Mains 2017 General Studies P1 TIA

Mains 2017 General Studies P2 TIA

Mains 2017 General Studies P3 TIA

Mains 2017 General Studies P4 TIA