Transform IAS Academy

Prelims 2018 Paper-1 TIA

Prelims 2018 Paper-2 TIA

Kannada 2018 Qualifying TIA

English 2018 Qualifying TIA

Essay 2018 TIA

Mains 2018 General Studies P1 TIA

Mains 2018 General Studies P2 TIA

Mains 2018 General Studies P3 TIA

Mains 2018 General Studies P4 TIA