Transform IAS Academy

Prelims 2019 Paper-1 TIA

Prelims 2019 Paper-2 TIA

Kannada 2019 Qualifying TIA

English 2019 Qualifying TIA

Essay 2019 TIA

Mains 2019 General Studies P1 TIA

Mains 2019 General Studies P2 TIA

Mains 2019 General Studies P3 TIA

Mains 2019 General Studies P4 TIA