Transform IAS Academy

Prelims 2020 Paper-1 TIA

Prelims 2020 Paper-2 TIA

Kannada 2020 Qualifying TIA

English 2020 Qualifying TIA

Essay 2020 TIA

Mains 2020 General Studies P1 TIA

Mains 2020 General Studies P2 TIA

Mains 2020 General Studies P3 TIA

Mains 2020 General Studies P4 TIA