Transform IAS Academy

Prelims 2021 Paper-1 TIA

Prelims 2021 Paper-2 TIA

Kannada 2021 Qualifying TIA

English 2021 Qualifying TIA

Essay 2021 TIA

Mains 2021 General Studies P1 TIA

Mains 2021 General Studies P2 TIA

Mains 2021 General Studies P3 TIA

Mains 2021 General Studies P4 TIA