Transform IAS Academy

Prelims 2022 Paper-1 TIA

Prelims 2022 Paper-2 TIA

Kannada 2022 Qualifying TIA

English 2022 Qualifying TIA

Essay 2022 TIA

Mains 2022 General Studies P1 TIA

Mains 2022 General Studies P2 TIA

Mains 2022 General Studies P3 TIA

Mains 2022 General Studies P4 TIA