Transform IAS Academy

Prelims 2023 Paper-1 TIA

Prelims 2023 Paper-2 TIA

Kannada 2023 Qualifying TIA

English 2023 Qualifying TIA

Essay 2023 TIA

Mains 2023 General Studies P1 TIA

Mains 2023 General Studies P2 TIA

Mains 2023 General Studies P3 TIA

Mains 2023 General Studies P4 TIA