Transform IAS Academy

Prelims 2024 Paper-1 TIA

Prelims 2024 Paper-2 TIA

Kannada 2024 Qualifying TIA

English 2024 Qualifying TIA

Essay 2024 TIA

Mains 2024 General Studies P1 TIA

Mains 2024 General Studies P2 TIA

Mains 2024 General Studies P3 TIA

Mains 2024 General Studies P4 TIA